Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Administratorem Państwa danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Strony jest:
Web Design Katarzyna Bogoryja-Zakrzewska

Ul. Leśnych Ziół 13

05-075 Warszawa

NIP: 9522155367

Tel: +48 505 975 152,

e-mail: kaboza@kaboza.pl

 

Korzystający z nazwy handlowej Kaboza (dalej „Firma”).

Poniższy regulamin przedstawia politykę Firmy w odniesieniu do ochrony danych osobowych pozyskiwanych i przetwarzanych na stronie internetowej www.kaboza.pl (dalej „Strona”).

UWAGA! Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Firma respektuje Państwa potrzebę zachowania poufności informacji oraz danych osobowych, jakie nam Państwo przekazujecie. Przekazując nam informacje dotyczące Państwa oraz Państwa dane osobowe, wyrażają Państwo zgodę na to, abyśmy je wykorzystywali, zapoznawali się z nimi i – w zależności od przypadku – przetwarzali w celach wskazanych w pkt 2.2. poniżej. Zachęcamy Państwa do uważnego zapoznania się z poniżej przedstawioną Polityką. Niniejszy regulamin znajduje zastosowanie do wszystkich danych osobowych przekazanych nam przez Państwa za pośrednictwem naszej Strony.

Państwa dane często będą przetwarzana na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Firmę (art. 6 ust. 1 pkt F RODO). Każdorazowo będą Państwo o tym informowani.

 

WAŻNE! Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Państwa danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. F RODO w tym profilowania.

 

  1. Informacje ogólne

Za pośrednictwem Strony Firma może gromadzić dane osobowe, które są jej przekazywane w szczególności w związku z wysłaniem zapytania lub zarejestrowaniem do naszego newslettera.
Podanie przez Państwa danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.

Dane osobowe, które zbiera Firma, są gromadzone, przetwarzane, rejestrowane i przechowywane zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa.

 

Firma informuje również, że mają Państwo prawo złożenia skargi do prezesa Urzędu Ochrony Danych oraz o prawie do żądania od Firmy dostępu do danych osobowych dotyczących własnej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawie do przenoszenia danych i uzyskania ich kopii. Prawo to możecie Państwo zrealizować w każdym czasie, kontaktując się:
– listownie, na adres ul. Leśnych Ziół 13, 05-077, Warszawa;

lub
– telefonicznie od godziny 9.00 do 20.00 od poniedziałku do piątku na nr telefonu +48 505 975 152;

lub
– pisząc na adres e-mail: kaboza@kaboza.pl;

lub
– korzystając z linku rezygnacji z subskrypcji znajdującego się na dole każdej wiadomości elektronicznej przesłanej przez Firmę.

 

W razie, gdy będą tego wymagały odpowiednie przepisy prawa, dane użytkownika zostaną udostępnione uprawnionym organom władzy publicznej.

 

  1. Zarządzanie danymi osobowymi przez Firmę

 

2.1 Środki gromadzenia danych

Od chwili dokonania przez Państwa rezerwacji lub zapytania na Stronie i wypełnienia formularza, Państwa dane imienne są przez nas gromadzone. Firma może w ten sposób zbierać informacje dotyczące Państwa nazwiska, imion, daty urodzenia, adresów elektronicznych oraz adresy IP komputerów, z jakich Państwo korzystacie.

 

W chwili, gdy podejmujecie Państwo działania w celu zapoznania się z zawartością strony internetowej, serwery Firmy rozpoznają automatycznie adres IP, komputera, z jakiego Państwo korzystacie (Numer IP to numer, za pomocą którego następuje identyfikacja każdego komputera podłączonego do sieci Internet. Adres IP przybiera następującą formę: XXX.XXX.XXX.XXX). W przypadku korzystania ze Strony za pomocą urządzenia mobilnego z włączoną funkcją geolokalizacji możemy także rozpoznać dane o Państwa lokalizacji.

 

2.2 Cele

Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy użytkownikiem a Firmą będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na zapytania użytkownika.

 

Dane osobowe, które gromadzimy w związku z każdą Państwa wizytą na naszej Stronie internetowej, są przetwarzane w celu realizacji Państwa zamówienia przez Firmę oraz jej usługodawców, którym Firma może powierzyć przetwarzanie tych danych w celu i zakresie niezbędnym do wykonania umowy. Odbiorcami państwa danych są upoważnienie pracownicy Firmy.

 

Ponadto, pod warunkiem uzyskania osobnej Państwa zgody w tym zakresie, Państwa dane osobowe będą mogły być wykorzystywane, z zachowaniem Państwa praw, do celów informowania Państwa za pośrednictwem poczty elektronicznej o produktach i usługach świadczonych przez Firmę oraz jej ofertach.

 

Jednocześnie, Firma zastrzega sobie prawo do gromadzenia i publikowania informacji dotyczących ogólnej (statystycznej) charakterystyki użytkowników Strony, jednakże bez ujawniania danych imiennych takich jak nazwiska i adresy.

 

Firma ma także możliwość gromadzenia danych statystycznych w celu poznania sposobu korzystania przez użytkowników z jej Strony (częstotliwość korzystania z poszczególnych zakładek Strony, statystyki dotyczące rezerwacji, kraju zamieszkania osób odwiedzających Stronę internetową, itp.)

Informacje dotyczące charakterystyki użytkowników Strony internetowej, są przechowywane przez Firmę i będą wykorzystywane jedynie dla celów wewnętrznych, w szczególności dla sporządzania analiz rynku.

 

2.3 Przechowywanie danych

Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny ze względu na cele, dla jakich są one (do roku) lub do momentu cofnięcia zgody przez użytkownika.

 

2.4 Adresaci danych

Dane osobowe przekazane Firmie są przeznaczone jedynie dla użytku Firmy.

Firma może powierzyć przetwarzanie danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem Strony podmiotom współpracującym z Firmie, w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji celów wskazanych powyżej w punkcie 2.2. powyżej.

 

2.5 Bezpieczeństwo i poufność danych

Firma podjęła starania dla wdrożenia wszelkiego rodzaju środków ostrożności potrzebnych dla ochrony poufności i bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych oraz w celu zapobiegnięcia ich zniekształceniom, uszkodzeniom lub zniszczeniu oraz dostępowi do nich przez osoby trzecie. Techniczne i organizacyjne środki ostrożności adekwatne w świetle aktualnego stanu wiedzy technicznej, w szczególności w zakresie systemów informatycznych, zostały wdrożone w życie i są stosowane. Jednocześnie, Firma zastrzega, że nie jest w stanie eliminować wszystkich ryzyka związanych z funkcjonowaniem Internetu i zwraca uwagę osób odwiedzających Stronę na istnienie ewentualnych ryzyka nierozerwalnie związanych z jej użytkowaniem i jej funkcjonowaniem.

 

  1. Pliki Cookies i rejestrowanie połączeń

 

W chwili odwiedzin strony internetowej Firmy, plik cookie może być automatycznie zainstalowany i czasowo przechowywany w pamięci lub na dysku twardym Państwa urządzenia końcowego, w celu ułatwienia Państwu korzystania ze stron internetowych.
Wyjaśniamy, że plik cookie nie daje Firmie możliwości zidentyfikowania Państwa tożsamości. Plik ten rejestruje bowiem jedynie dane dotyczące korzystania przez Państwa ze Strony (zakładki, które Państwo oglądaliście, datę i godzinę wejścia na stronę internetową, itp.). Firma będzie miała dostęp do tych danych przy następnych odwiedzinach przez Państwa naszej Strony internetowej. W takim przypadku, plik taki zawiera informacje, jakie przekazaliście Państwu Firmie. Pliki cookies mają także na celu umożliwić Firmie zbieranie informacji dotyczących częstotliwości odwiedzin Strony i sporządzania statystyk handlowych.

 

Firma zobowiązuje się do niewykorzystywania informacji uzyskanych w związku z działaniem plików cookies, po upływie okresu niezbędnego dla realizacji celów wskazanych powyżej.

 

Możecie Państwo sprzeciwić się zainstalowaniu plików cookies, modyfikując parametry ustawienia Państwa przeglądarki Internet. Operacja ta doprowadzi do usunięcia wszystkich plików cookies wykorzystywanych przez Państwa przeglądarkę internetową tj. cookies wykorzystywanych przez Stronę i cookies wykorzystywanych przez inne strony internetowe. To z kolei może doprowadzić do zmiany lub utraty niektórych ustawień lub informacji. Usunięcie plików cookies może także doprowadzić do zmiany, a nawet utrudnienia poruszania się po Stronie Firmy.

 

  1. Wykorzystanie danych

 

Firma nie będzie udostępniać Państwa danych osobowych osobom trzecim innym niż podmioty, którym Firma powierza przetwarzanie tych danych osobowych w celu i zakresie realizacji rezerwacji, dostarczenia usług lub realizacji innych celów określonych w pkt 2.2. powyżej. Firma nie może gwarantować w szczególności poufności, rzetelności ani autentyczności wiadomości e-mail, jakie Państwo wysyłacie do firmy lub od Firmy otrzymujecie.

 

Wersja z dnia 24/05/2018

 

OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA

I. NOTA PRAWNA
Strona internetowa Firmy Web Design Katarzyna Bogoryja-Zakrzewska jest opracowana i edytowana przez:

Web Design Katarzyna Bogoryja-Zakrzewska
Ul. Leśnych Ziół 13,
05-077 Warszawa, Polska
NIP: 9522155367

Hosting strony zapewnia:
IQ PL Sp. z o.o.
Ul. Geodetów 16
80-298 Gdańsk, Polska
NIP: 5832736211

II. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA

1. Przeznaczenie Strony
Strona internetowa Firmy www.kaboza.pl (zwana dalej “Strona”) służy do prezentacji oferty oraz rezerwacji usług za pośrednictwem Internetu.

Korzystanie ze Strony przed dowolną osobę, niezależnie od powodu, z jakiego ją odwiedza (zwaną dalej “Użytkownikiem”), podlega niniejszym ogólnym warunkom korzystania (zwanym dalej “OWK”).

2. Dane osobowe i pliki “Cookies”
Poprzez działanie niniejszej Strony Firma zbiera dane osobowe. Zasady przetwarzania danych są opisane w Polityce Prywatności umieszczonej na Stronie. Użytkownicy są informowani o celu i zakresie przetwarzania danych osobowych w sposób określony przez prawo.

Dane osobowe zbierane przez Firma są gromadzone, przetwarzane, rejestrowane i przechowywane zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce.

3. Własność intelektualna
3.1. Strona
Strona oraz dowolne związane z nią oprogramowanie mogą zawierać informacje poufne oraz dane chronione na mocy przepisów o własności intelektualnej.

Z tego powodu, o ile wyraźnie nie zastrzeżono inaczej, prawa własności intelektualnej w odniesieniu do dokumentów i wszelkich treści, które tworzą Stronę, niezależnie od ich rodzaju, oraz każdego z elementów Strony (obrazy, ilustracje, dźwięki, teksty, elementy graficzne, karta itd.), w tym oprogramowanie, bazy danych i newslettery, są wyłączną własnością Firmy (dalej “Zawartość”). Firma nie udziela Użytkownikom żadnej licencji ani żadnych innych praw do Zawartości innych niż prawo odwiedzania Strony. Reprodukowanie Zawartości, w całości lub częściowo, jest dozwolone wyłącznie w celach informacyjnych, na użytek prywatny, a jakiekolwiek powielanie i wykorzystanie kopii zrealizowanych w jakimkolwiek innym celu, w dowolny sposób i w dowolnej formie, jest zabronione. Zabronione jest także kopiowanie, modyfikowanie, tworzenie utworów pochodnych, łączenie, wydzielanie (z wyjątkiem przypadków przewidzianych prawem), sprzedawanie, przydzielanie, udzielanie dalszych licencji lub przekazywanie w dowolny sposób jakiegokolwiek prawa dotyczącego Zawartości. Zabrania się także modyfikowania Zawartości, w całości lub częściowo, a szczególnie oprogramowania, oraz używania zmodyfikowanych wersji oprogramowania w celu uzyskania nieupoważnionego dostępu do serwisu oraz uzyskania dostępu do Strony w sposób inny niż za pomocą interfejsu, jaki w tym celu Firma dostarcza Użytkownikowi.

3.2. Linki hipertekstowe
Na Stronie mogą znajdywać się linki zapewniające dostęp do innych stron internetowych lub innych źródeł internetowych. Biorąc pod uwagę, że Firma nie może kontrolować stron i źródeł zewnętrznych, Firma nie może ponosić odpowiedzialności za udostępnianie rzeczonych stron i źródeł zewnętrznych, za ich treść, reklamy, produkty, usługi, wszelką inną informację lub dane dostępne na stronach i źródłach zewnętrznych lub dostępne za ich pośrednictwem. Ponadto, Firma nie jest odpowiedzialna za uszczerbek i straty, stwierdzone lub domniemane, które wynikają lub mają związek z wykorzystaniem lub faktem, że zaufano treści, dobrom lub usługom dostępnym na wspomnianych stronach lub źródłach zewnętrznych.

Tworzenie linków prowadzących do Strony Firma, framing Strony oraz ogólniej wszelkie wykorzystanie elementu tworzącego Stronę wymaga uprzedniej, wyraźnej zgody Firma. Zgoda ta może być cofnięta w dowolnej chwili, bez podawania powodu. Firma może (i) żądać likwidacji wszelkich linków prowadzących do Strony, na które nie wyraziła zgody lub nie wyraża więcej zgody i (ii) domagać się odszkodowania w celu naprawienia szkody poniesionej z tego powodu.

4. Postępowanie Użytkowników
Każdy Użytkownik ma obowiązek korzystania z Internetu w sposób odpowiedzialny, szanując prawa innych użytkowników Internetu i zachowując dobre obyczaje.

Odwiedzając Stronę, Użytkownik nie ma prawa:

– umieszczać na Stronie, wyświetlać, wysyłać pocztą elektroniczną lub przekazywać w jakikolwiek inny sposób treści, które są niezgodne z prawem, krzywdzące, zawierające groźby, napastliwe, niedozwolone, zawierające pomówienia, wulgarne, obsceniczne, sprzeczne z zasadami przyzwoitości, naruszające życie prywatne danej osoby, w tym jej prawo do wizerunku, naruszające godność lub obrażające pochodzenie rasowe lub etniczne, narodowość itd.;

– umieszczać na Stronie, wyświetlać, wysyłać pocztą elektroniczną lub przekazywać w jakikolwiek inny sposób treści reklamowych lub promocyjnych niezamówionych lub na otrzymywanie których nie wyrażono zgody, druków reklamowych, treści nieprawdziwych lub oszczerczych , “łańcuszków szczęścia” lub próśb w jakiejkolwiek formie;

– umieszczać na Stronie, wyświetlać, wysyłać pocztą elektroniczną lub przekazywać w jakikolwiek inny sposób elementy zawierające wirusy komputerowe lub inne kody, pliki czy programy komputerowe, których celem jest przerwanie, zniszczenie lub ograniczenie funkcji jakiegokolwiek oprogramowania lub sprzętu informatycznego, bądź jakiegokolwiek urządzenia telekomunikacyjnego;

– zakłócać lub przerywać pracę Strony, serwerów lub sieci połączonych ze stroną oraz naruszać wymogów, procedur, zasad lub przepisów odnoszących się do sieci połączonych ze Stroną;

– próbować zakłócić serwis jakiegokolwiek użytkownika, firmy zapewniającej hosting lub sieci, co obejmuje – przykładowo – narażanie Strony na działanie wirusa, powodowanie saturacji, zalewu serwera, saturacji skrzynki odbierającej pocztę elektroniczną lub fałszowania nagłówka pakietu informacyjnego protokołu TCP/IP lub dowolnej części informacji podanych w nagłówku znajdującym się w każdym e-mailu;

– uzyskiwać dostęp do danych, które nie są przeznaczone dla Użytkownika lub wchodzić na serwer / konto, które nie zostało udostępnione Użytkownikowi;
– próbować badać, obserwować lub testować odporność systemu lub sieci, naruszać zasad bezpieczeństwa lub zasad weryfikacji tożsamości Użytkowników bez uprzedniej zgody;

– podszywać się pod inną osobę;

– prowadzić działalność niezgodną z prawem lub nakłaniać osobę trzecią do prowadzenia działalności niezgodnej z prawem lub 1wszelkiej innej działalności mogącej naruszyć prawa firmy Firmy, jej dostawców, partnerów, dystrybutorów, reklamodawców lub dowolnego Użytkownika;

– przesyłać lub przekazywać (w dowolny sposób) informacje lub oprogramowanie opracowane na podstawie Strony, szczególnie innym krajom lub obywatelom zagranicznym, z naruszeniem przepisów prawa krajowego lub międzynarodowego.

Mając na uwadze globalny zasięg Internetu, każdy Użytkownik zobowiązuje się do poszanowania wszystkich lokalnych i międzynarodowych zasad i procedur dotyczących etyki internetowej oraz regulujących treści, jakich zamieszczanie jest dozwolone w Internecie, w tym wszelkich obowiązujących przepisów dotyczących przekazywania danych technicznych.

Bez uprzedniego powiadomienia Firma może podjąć wszelkie środki kładące kres korzystaniu ze Strony przez Użytkownika lub korzystaniu z dowolnego serwisu Firmy, wskutek postępowania naruszającego niniejsze warunki korzystania, niezależnie od odszkodowania, którego Firma ma prawo dochodzić od Użytkownika w razie nieposzanowania Ogólnych warunków korzystania ze Strony.

5. Dostęp do Strony i Odpowiedzialność
5.1. Dostęp do Strony i jej funkcjonowanie
Użytkownik zapewnia sobie we własnym zakresie środki informatyczne i telekomunikacyjne umożliwiające mu uzyskanie dostępu do Strony FIRMA oraz zdobycie umiejętności niezbędnych do korzystania z Internetu i uzyskania dostępu do Strony. Użytkownik ponosi koszty dostępu do sieci i sprzętu w związku z korzystaniem z Internetu i ze Strony.

5.2. Odpowiedzialność
Użytkownik korzysta ze Strony na własną odpowiedzialność. Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, którą mógłby ponieść Użytkownik w wyniku korzystania ze Strony.

5.3. Ograniczenie odpowiedzialności
Strona zawiera także informacje pochodzące od osób trzecich oraz linki prowadzące do innych stron internetowych. Firma nie sprawdza ani dokładności umieszczanych tam informacji, ani ich treści. W związku z powyższym, Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty wynikające z korzystania, dostępu lub niemożności korzystania z informacji od osób trzecich oraz treści innych stron internetowych.

Firma nie udziela żadnych gwarancji, jakiegokolwiek rodzaju, bezpośrednich lub domniemanych, odnośnie do rzetelności, dokładności, aktualności, oryginalności, dyspozycyjności, wiarygodności i kompletności informacji.

5.4. Reklamacje
Wszelkie reklamacje dotyczące działania Strony winny być składane przez Użytkownika w terminie 6 miesięcy od daty zaistnienia zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji. Reklamacje należy wysyłać na adres kaboza@kaboza.pl z opisem problemu stanowiącego przyczynę reklamacji, wskazaniem daty, kiedy problem się pojawił i wskazaniem imienia i nazwiska Użytkownika zgłaszającego reklamację. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie nie dłuższym niż 30 dni; o wyniku rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany e-mailem wysłanym na adres, z którego reklamacja została wysłana.

6. Informacje ogólne
6.1. Zmiany
Firma zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian i aktualizowania Ogólnych warunków korzystania bez wcześniejszego powiadamiania. W celu zapoznania się z ewentualnymi zmianami, Firma zachęca Użytkownika do regularnego czytania OWK. Korzystanie ze Strony odbywa się zgodnie z OWK obowiązującymi w chwili korzystania z niej.

6.2. Integralność
Jeżeli jedno z postanowień niniejszych OWK przestanie obowiązywać wskutek zmian ustawodawczych, zmian przepisów lub orzeczenia sądu, nie ma to żadnego wpływu na ważność i przestrzeganie pozostałych postanowień OWK.

6.3. Prawo właściwe
Niniejsze OWK podlegają prawu polskiemu.

Wszelkie spory związane z istnieniem, wykładnią, wykonaniem lub rozwiązaniem umowy zawartej między firmą a użytkownikiem, które nie zostaną rozstrzygnięte polubownie będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne w Polsce.

Wersja z dnia 24/05/2018

Scroll to top